Stoppa chockhöjningen av taxan på Marstrandsfärjan!
Stoppa chockhöjningen av taxan på Marstrandsfärjan!
Stoppa chockhöjningen av taxan på Marstrandsfärjan!
Stoppa chockhöjningen av taxan på Marstrandsfärjan!

Nu räcker det. Det är dags att säga ifrån!

I samband med övertagandet av driften av Marstrandsfärjan höjer Kungälvs kommun taxan på årskorten vid årsskiftet 20/21 från 970 kronor till 3975 kronor för vuxna och 2775 kr för barn. Samtidigt gör man korten personliga och tar bort möjligheten för barn över sex år att åka gratis i vuxens sällskap.

Beslut som slår hårdast mot de få barnfamiljer som fortfarande bor kvar på Marstrandsön, samtidigt som höjningen av taxan splittrar samhället i två och riskerar att slå ut all året-runt-öppen verksamhet på ön.  

Marstrand är unikt skärgårdssamhälle fördelat på två öar, på varsin sida om ett 200 meter brett sund, där färjan fungerar som en bro för att invånarna ska kunna ta sig mellan butiker, skola, förskola, bibliotek, post, vårdcentral och andra viktiga samhälls- och servicefunktioner som idag är utspridda på båda sidor om sundet. Verksamheter som nu hotas av akut nedläggning till följd av kommunens chockhöjning av färjetaxan. 

Det är inget annat än en skandal att detta får ske, samtidigt som Kungälvs kommun tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen har enats om en gemensam plan för hur man ska värna om kustzonen, där ”levande samhällen där människor kan bo och verka hela året” är ett av 6 prioriterade områden. Läs mer: https://goteborgsregionen.se/kustzonen

NU FÅR DET VARA NOG! 

Kommunen hävdar självkostnadspris, men det finns alternativ. Föreningen Marstrandsföretagarna & Co har tagit fram ett förslag på en betalningsmodell som i motsats till kommunens strategi om att ta orimligt mycket betalt av en liten och utsatt grupp medborgare istället bygger på att attrahera fler boende, besökare och verksamheter som kan dela på kostnaden för driften av färjan. Ett långsiktigt och hållbart förslag som gynnar alla parter. 

Marstrandsföretagarnas kalkyl baseras på samma driftskostnader som kommunens, men med en avsevärt rimligare årsavgift (förslag 600 kr/pers) för alla kommunens invånare – helt i enlighet med kommunens likställdhetsprincip.

Den kommer överlämnas till kommunfullmäktige, kommunchef och relevanta kommunalråd i Kungälvs kommun.

Läs mer om Marstrandsföretagarna & Co's skrivelser till kommunen nedan.

Marstrandsföretagarnas skrivelse till Kungälvs kommun gällande den nya taxan för Marstrandsfärjan.

I vision Entré Marstrand finns ett mål att Marstrand skall ha 3000 bofasta invånare för att samhällsservicen skall fungera på en tillfredsställande nivå. Marstrands utveckling som ort är direkt beroende av Marstrandsfärjan. Marstrandsföretagarna och invånarna på Marstrand är således mycket positiva till att Kungälvs kommun nu tar över driften av färjan. Marstrandsfärjan är oerhört viktig och en höjning av taxan för årskort med över 300% kommer att få konsekvenser för såväl samhälle som näringsliv. En noggrann konsekvensanalys bör göras inför ett sådant beslut.

Marstrandsfärjan är den bro som håller ihop samhället Marstrand.

Årskortet är nödvändigt för att kunna ta sig till jobb, skola, fritids, kyrka, aktiviteter och vänner. Som arbetande på Marstrandsön eller förälder till ett barn i Marstrands skola är det inte valbart att köpa ett årskort. Alla barn skall ha rättighet att röra sig fritt i samhället och kommunen har i sitt beslut inte tagit hänsyn till barnens bästa. Den nya taxan diskriminerar de barn vars föräldrar inte har råd att köpa årskort till familjen. Den nya taxan hindrar barn från att leka med kompisar och delta i aktiviteter på sin fritid. Detta strider emot barnkonventionen.

För många boendes på Koön är kortet inte ett måste för att vardagen ska fungera men det nyttjas ändå flitigt när man önskar besöka Marstrandsön och dess verksamheter.

Med den nya taxan sätter kommunen käppar i hjulet för näringslivet. Färre boenden på Koön kommer köpa kortet. Detta påverkar Marstrands näringsliv negativt, framförallt under lågsäsong då verksamheterna är beroende av samhällets invånare för sin överlevnad.

Taxan försvårar dessutom verksamheternas personalförsörjning. Inom besöksnäringen och viktiga samhällsfunktioner arbetar främst lågavlönade kvinnor. För dessa arbetstagare är den nya taxan en stor börda. Många arbetar på obekväma arbetstider där kollektivtrafiken är hårt begränsad. De tvingas pendla med egen bil och betala parkering.

Med den nya taxan blir kostnaden för att transportera sig till arbetsplatsen orimlig. Med försvårad personalförsörjning kommer färre småföretagare klara av att hålla öppet vintertid och potentiella arbetstillfällen uteblir.

Sammanfattning:

Genomförandet av de nya taxan för årskort strider mot kommunens långsiktiga mål för Marstrands utveckling som såväl bostads- och arbetsort. En höjning av taxan får stora konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner, invånare och näringsliv. Under många år har vi i arbetat för att främja god dialog mellan näringslivet och kommunen.

Att kommunen lyssnar på sina invånare och de verksamheter som bedrivs där är av största vikt för gemensamma framgångar. Vi är därför besvikna över att vi inte fått chans att yttra oss och vara med och påverka de nya taxorna. Marstrands näringsliv bör vara en given remissinstans i frågor av så pass betydande karaktär. Marstrandsföretagarna & Co kräver en dialog kring hur taxan skall konstrueras. Färjan behöver inte skattefinansieras men taxorna bör omarbetas i samråd med företagarföreningen. Vi ser fram emot er återkoppling.

Marstrandsföretagarna & Co

 

Marstrandsföretagarnas resonemang kring förslag av nya taxor för Marstrandsfärjan

Att Kungälv tar över driften av Marstrandsfärjan är mycket uppskattat och vi är måna om att detta skall vara en positivt sak för destinationen Marstrand och kommunens invånare. Vi vill med vårt taxeförslag stimulera åkande till Marstrand och samtidigt läka ihop orten Marstrand. Marstrandsborna har en bro som kollektivtrafiken och besöksnäring kan nyttja och utefter detta synsätt har vi utformat vårt förslag.

Årskorten

Här har vi valt att ha 2 olika typer av årskort. Ett för kommuninvånare och ett för övriga. Kungälvs kommuns invånare får med vårat förslag ett rabatterat pris och med denna förändring ser vi följande positiva effekter:

  • Ökat upptagningsområdet

  • Ökad rörlighet i samhället

  • Förenklad rekrytering för besöksnäring, hemtjänst och skolan

  • Förlängd säsong när fler kan välja att upptäcka Marstrand utanför sommaren. Detta bör vara särskilt positivt under pandemin när allt fler väljer att upptäcka naturen i sitt närområde

Taxan för besökare

Vi föreslår i vår budget att prissättningen för besökare hålls enkel genom att endast sälja en typ av biljett. Färjan fungerar som en entré till Marstrand och en sådan avgift anser vi skall vara enkel och tydlig så våra besökare vet vad de kan förvänta sig.

Vi har i vår budget räknat med en försäljning om 250 000 enkelbiljetter per år. Det är lågt räknat men vi är mycket måna om att göra en säker kalkyl. Kiosken vid färjelägret sålde i fjol 200 000 enkelbiljetter. Utöver kommer de som köpt i automaten och appen samt att nuvarande system har gjort det lätt att tjuvåka. Baserat på hotell, restauranger, caféers, butiker samt gästhamnens omsättning bör besöksantalet snarare vara det dubbla. Dessa näringar på bara Marstrandsön omsätter ca 200 mkr.

Med nuvarande uppskattning om 250 000 enkelbiljetter skulle det innebära att varje besökare spenderar närmre 800 kr per person vid sitt besök. Detta är enligt Handels och utredningsinstitutet, HUI research AB, en mycket hög siffra. En besökare spenderar snarare ca 400 kr per dygn. Med den kunskapen bör det faktiska besöksantalet vara betydligt fler än 250 000, vilket också stämmer väl överens med det räkneverk som sitter på färjan, men vi väljer att ta det säkra före det osäkra och budgeterar med 250 000 enkelbiljetter.

Sammanfattning: Genom Marstrandsföretagarnas förslag får vi ett enkelt system som premierar alla boenden i Kungälv samtidigt som biljettpriset för våra besökare gör destinationen Marstrand fortsatt konkurrenskraftig. Vi förutsätter också att de taxor vi gemensamt beslutar kring kommer att utvärderas och kan revideras löpande vid behov.

Angående taxan för årskort på Marstrandsfärjan

Hej igen och tack för att vi snabbt fick till en dialog. Vi har efter mötet djupdykt ytterligare i statistiken och kan konstatera att nuvarande taxeförslag är byggt på bristfällig statistik.

I den statistik som färjans räkneverk visar har det i snitt sedan 2013 varit 532 000 överfarter årligen med Marstrandsfärjan. Detta gör att den nuvarande uppskattningen med en försäljning om 250 000 biljetter inte kan anses vara relevant och ligga till grund för beslut. Som tidigare påpekat är det omöjligt att endast 250 000 besökare kan generera besöksnäringens omsättning på drygt 200 miljoner kronor. Det strider mot den undersökning som HUI research gör kring besökarnas konsumtion, och hur kan man vid uppskattning av antal sålda biljetter helt utelämna de digitala lösningarna uppsatta vid färjan? Det första resenärerna möts av är instruktioner om att de skall handla sin biljett i de uppställda automaterna eller i appen. Vi lever i en digital värld och trots det har man valt att inte räkna med eller uppskatta antalet sålda biljetter där. Enbart de fysiska biljetterna har tagits med.

Genom att analysera beläggningen av våra parkeringsplatser samt bussarnas turtäthet kan vi även där uppskatta att 250 000 biljetter årligen är på tok för lågt räknat. Marstrand har ca 700 besöksparkeringar, Havshotellet har 100 platser och utöver detta finns 100 parkeringsplatser utanför parkeringskollektivet (exempelvis Ringens Varv, Marstrand Dyk- och Skeppshandel, Rutgersson osv).

Vi uppskattar att endast de 700 besöksparkeringarna omsätts i snitt 1,5 gånger per dag och att det i varje bil åker i snitt 3 personer. På de 200 övriga platserna räknar vi med att de omsätts 1 gång per dag under juni-aug. Detta skulle sammanlagt generera 337 000 besökare i perioden juni-aug. Därtill tillkommer de som åker med kollektivtrafiken vilket under högsäsong bör uppgå till ca 32 000 resenärer vid analys av Västtrafiks turtäthet under dessa månader. Dessa siffror styrker att färjans räkneverk är något som bör ligga till grund för taxorna. För att verifiera riktigheten av detta system har vi varit i kontakt med tillverkaren (Intergate) som intygar att fotoceller är ett mycket säkert system men att det finns en felmarginal när passagerarna går på för tätt på färjan och därför bör siffran räknas upp med ytterligare 7-10% för att visa det faktiska besöksantalet.

Det är av yttersta vikt att det görs en korrekt analys av antal överfarter innan taxan för årskorten fastställs. Felaktig statistik får inte ligga till grund för beslut som är negativa för kommuninvånarna och riskerar att ödelägga Marstrandsön helt under perioden september – april. Marstrand är av både regionalt, nationellt och utländskt intresse en väldigt unikt och speciellt resmål som årligen väcker stort intresse, av denna anledning är det desto viktigare att man värnar om ett levande samhälle året runt.

Med anledning av samtligas intresse av Marstrand borde rimligen Kungälvs kommun kunna få andra former av stöd så som statliga och regionala för att värna om Marstrands unika miljö. Detta går också i linje med Göteborgsregionens arbete kring ett levande kustsamhälle. För att ett levande kustsamhälle skall kunna existera är det av yttersta betydelse att invånarna kan röra sig fritt så att de verksamheter som bedrivs får förutsättningar för att hålla öppet.

I regionens mål är man överens om att utveckla samhällen där människor kan bo och verka hela året. Tillgång till kollektiva transportmedel till och från kusten året runt samt utveckling av resmöjligheter mellan skärgårdssamhällen är prioriterat. Höjda taxor för årskort är negativt för kommuninvånarna och strider mot utvecklingen av levande kustsamhällen.

Med vänliga hälsningar Marstrandsföretagarna & CO